Savory Snacks

Nachos

2.5

Hot Cheetos w/ Cheese

2.08

Dori-Nachos

2.77

Frito Pie

2.75

Takis With Cheese

2.77

Fried Pickles

5.99